Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików „Cookies”

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka”) określa zasady Polityki prywatności oraz plików „Cookies” w serwisie EUROPOOL (dalej jako „Serwis”) dostępnym pod adresem https://europool.pl.
2. Administratorami Serwisu są:
a) Arleta Rakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EUROPOOL Arleta Rakowska, Padniewko nr 53, 88-300 Mogilno, posiadająca NIP 5571500129,
b) EUROPOOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Padniewku, Padniewko nr 53, 88-300 Mogilno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001047127, posiadająca NIP 5571708574, REGON 525834730, kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł.
3. Wyrazy użyte wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszej Polityce.
4. Administratorzy dokładają szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji im przekazanych, a dotyczących Serwisu. Administratorzy z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 2
Dane osobowe

1. Administratorami Twoich danych osobowych są:
a) Arleta Rakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EUROPOOL Arleta Rakowska, Padniewko nr 53, 88-300 Mogilno, posiadająca NIP 5571500129,
b) EUROPOOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Padniewku, Padniewko nr 53, 88-300 Mogilno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001047127, posiadająca NIP 5571708574, REGON 525834730, kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł,
którzy pełnią rolę współadministratorów w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; dalej jako „RODO”). Będą oni zwani w niniejszej Polityce dalej jako „Administratorzy” lub „my”. Administratorzy są wspólnie odpowiedzialni za ustalenie celu, sposobu przetwarzania oraz podstaw prawnych wykorzystywania Twoich danych osobowych.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratorów są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
3. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
a) poczty elektronicznej: europool@home.pl,
b) poczty tradycyjnej,
c) telefonu: +48 523151045.
4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie wyrażone poprzez przesłanie nam Twojego żądania w jakiejkolwiek formie, w szczególności za pośrednictwem konfiguratora basenu dostępnego w Serwisie, poczty elektronicznej, wiadomości na portalach społecznościowych, z których korzystamy; w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane podczas konfiguracji basenu lub w wiadomości;
b) o ile wyrazisz na to zgodę, w celu użycia przez nas w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, aktualnie i w przyszłości telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (a w szczególności przesyłanie newslettera i innych interesujących treści); w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w formularzu zgody;
c) w celu umożliwienia przeglądania Serwisu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
d) w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
e) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie.
5. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a) dane identyfikacyjne,
b) dane kontaktowe,
c) dane dotyczące aktywności w Serwisie,
d) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków.
6. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie oraz stanowi warunek świadczenia przez nas usług za pośrednictwem Serwisu i możliwości korzystania przez Ciebie z Serwisu.
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług na Twoją rzecz, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
8. Twoje dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
a) kiedy zwrócisz się o ich usunięcie lub wycofasz udzieloną zgodę, chyba że mimo to przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie zgodne z prawem na innej podstawie;
b) po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
9. Dane dotyczące osób przeglądających Serwis przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie w Twoim urządzeniu.
10. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
a) organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes UODO, jeżeli się o to do nas zwrócą,
b) dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu (w szczególności operatorom płatności, firmom świadczącym dla nas usługi informatyczne, firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, marketingowe, firmom świadczącym dla nas pomoc prawną).
11. Na podstawie RODO masz prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) żądania przenoszenia danych osobowych.
12. Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
13. W każdym wypadku poinformujemy Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
14. Masz prawo uzyskania od nas informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
15. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:
a) dostępu do danych osobowych;
b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.
16. Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
17. Masz też prawo do żądania od nas uzupełnienia Twoich danych osobowych.
18. Masz prawo żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
a) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
c) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
e) wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
19. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
20. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
c) Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
d) gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
21. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
a) przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią;
b) przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
22. Masz prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
23. Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
24. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
25. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
26. Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Z uwagi na korzystanie z usług Google, wtyczek Facebook, Instagram i YouTube, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie stosownych zabezpieczeń, tj. podpisania z tymi podmiotami tzw. standardowych klauzul umownych, które zgodnie z decyzją Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zapewniają właściwy stopień ochrony przekazywanych danych.
27. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
28. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
29. W celu wykonania swoich praw możesz zgłosić swoje żądanie listownie na nasz adres lub mailowo na adres: europool@home.pl.

§ 3
Pliki „Cookies” i inne systemy

1. W ramach Serwisu Administrator korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z tej strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Administratorzy.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:
a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
b) określanie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.
5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
8. Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google i Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików “cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików “cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:
a) Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/,
b) Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies.
9. W Serwisie stosujemy również wtyczki portali Facebook, Instagram i YouTube, które pozwalają użytkownikowi Serwisu w szczególności przejście na ww. portale. Informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez ww. portale, a także praw użytkowników z tym związanych i sposobów ochrony sfery prywatnej można znaleźć w politykach prywatności dostępnych na tych portalach.
10. Od czasu do czasu zmieniamy niniejszą Politykę. Pragniemy jednak podkreślić, że Twoje prawa wynikające z tej Polityki nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody.