INFORMATIONSKLAUSUL OM PERSONUPPGIFTER

  1. Personuppgiftsansvarig är Arleta Rakowska som driver verksamhet under namnet EUROPOOL Arleta Rakowska, belägen på Padniewko 53, 88-300 Padniewko, e-post: europool@home.pl, telefon: 52 315 10 45.
  2. Personuppgifter samlas in för att skicka marknadsföringsinnehåll från ansvarig för behandling.
  3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter är artikel 6.1.a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), fortsättningsvis “GDPR”, dvs. samtycke har lämnats.
  4. Personuppgifter kommer att behandlas under en obestämd tid för att skicka marknadsföringsinnehåll tills personen till vilken marknadsföringsinnehållet skickas ger information om att avstå från att ta emot sådant innehåll.
  5. Varje person vars data behandlas har rätt att begära åtkomst till sina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige, samt rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling, och rätt att invända mot behandlingen, samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, enligt bestämmelserna i lag, särskilt nämnda förordning.
  6. Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har varje person vars data berörs rätt att när som helst invända mot behandling av sina personuppgifter för sådan marknadsföring, inklusive profilering, i den mån behandlingen är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföringsändamål får personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.
  7. Uppgifter om personuppgifter är frivilliga.
  8. Personuppgifter kan överföras till tredje parter som är associerade med den personuppgiftsansvarige, särskilt enheter som tillhandahåller IT-tjänster till den personuppgiftsansvarige.
  9. Personuppgifter kan också överföras till andra enheter om detta krävs enligt lag.