KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest Arleta Rakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EUROPOOL Arleta Rakowska, Padniewko 53, 88-300 Padniewko, e-mail: europool@home.pl, tel. 52 315 10 45.

2. Dane osobowe zbierane są w celu wysyłania przez Administratora treści marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, tj. udzielona zgoda.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony w celu wysyłania treści marketingowych do czasu otrzymania od osoby, do której treści marketingowe są wysyłane, informacji o rezygnacji z otrzymywania tych treści.

5. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności ww. rozporządzeniem.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, które związane są z Administratorem, w tym w szczególności podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Administratora.

9. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa.